فلزیاب پالسی

فلزیاب پالسی به عنوان محبوب ترین

کاوشگر فلز چند دهه گذشته مورد

استفاده قرار میگرفت که میتواند

با ارسال پالس به سطح زیرین زمین

و دریافت پالس منعکس شده حاصل

از وجود فلز به کشف

فلزات می انجامد.

این دستگاه شامل

یک لوپ می باشد که

بعنوان فرستنده و

گیرنده پالس عمل میکند.

جهت کاوش با

فلزیاب پالسی می بایست

به صورت آهسته و پیوسته

به سمت جلو حرکت کرده و با

حرکت افقی لوپ

بر روی سطح زمین

منتظر شنیدن صدای

بوق حاصل از کشف

فلز توسط دستگاه شویم.

نمایش 1–16 از 54 نتیجه

X